POLITYKA PRYWATNOŚCI

Niniejszy Polityka prywatności wchodzi w życie z dniem 25.05.2018 roku.

Celem wprowadzenia Polityki prywatności jest przekazanie informacji jakie dane zbieramy, do jakich celów je wykorzystujemy oraz jakie prawa przysługują Ci w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych. Pod pojęciem „przetwarzania” należy rozumieć wszelkie operacje wykonywane na Twoich danych osobowych od ich pozyskania, przechowywania, wykorzystywania, ujawnienia po ich usunięcie.

Zależy nam, abyś posiadał wiedzę w jaki sposób i do czego wykorzystujemy Twoje dane osobowe,  a także w jaki sposób chronimy Twoją prywatność, dlatego prosimy abyś zapoznał się z niniejszą Polityką.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości związanych z treścią Polityki możesz się z nami skontaktować: Zakład Blacharsko-Izolacyjny Jan Witkowski z siedzibą w Gdańsku (80-554), ul. Śnieżna 2; nr tel 58 522 00 90, e-mail: biuro@zbi.pl.

Niniejsza Polityka została opracowana z uwzględnieniem przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych”).

 1. Czy przekazujesz nam swoje dane osobowe ?

Jesteśmy firmą świadczącą usługi w zakresie wykonawstwa izolacji przemysłowych:  zbiorników, kotłowni oraz instalacji.

Możesz skontaktować się z nami celem uzyskania informacji o świadczonych przez nas usługach m.in. za pośrednictwem formularza kontaktowego zamieszczonego na naszej stronie internetowej www.zbi.pl.

Skontaktowanie się z nami wymaga podania przez Ciebie imienia i nazwiska oraz adresu e-mail, abyśmy mogli udzielić odpowiedzi na Twoje zapytanie.

 1. Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest Zakład Blacharsko – Izolacyjny Jan Witkowski z siedzibą w Gdańsku (80-554) ul. Śnieżna 2. Pozostałe dane kontaktowe: biuro@zbi.pl, nr tel +48 58 522 00 90. Jako Administrator danych określamy cel i sposób przetwarzania Twoich danych osobowych.

 • Jakie dane osobowe przetwarzamy oraz w jakich celach?

Dane osobowe to wszelkie informacje, które pozwalają na Twoją identyfikację, w tym: imię i nazwisko, nr telefonu oraz adres e-mail.

Do realizacji wskazanego powyżej celu przetwarzamy Twoje dane obejmujące: imię i nazwisko, adres e-mail oraz nr telefonu.

Podanie przez Ciebie danych w zakresie: imienia, nazwiska oraz adres e-mail jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do wysłania zapytania i udzielenia przez nas odpowiedzi. Podanie przez Ciebie nr telefonu jest dobrowolne. Skorzystaj z tej możliwości jeśli chcesz, abyśmy skontaktowali się z Tobą telefonicznie.

Twoje dane osobowe będziemy przetwarzać w celu:

 1. odpowiedzi na zapytanie (zgłoszenie) przesłane przez Ciebie za pośrednictwem elektronicznego formularza kontaktowego udostępnionego na naszej stronie internetowej,
 2. marketingu bezpośredniego (o ile wyrazisz na to zgodę).
 1. Jaka jest podstawa prawna przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych ?

Podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych będzie:

 1. Twoja zgoda w zakresie przetwarzania danych w postaci Twojego nr telefonu, przy czym podanie przez Ciebie ww. danych oraz ich przesłanie uznane będzie za wyrażenie zgody na ich przetwarzanie – art. 6 ust. 1 lit a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych,
 2. Twoja zgoda w zakresie prowadzenia marketingu naszych usług za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej – art. 6 ust. 1 lit a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych,
 3. podejmowanie czynności na Twoje żądanie przed zawarciem z nami umowy – art. 6 ust. 1 lit b) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych,
 4. nasz prawnie uzasadniony interes polegający na marketingu usług własnych, dochodzeniu roszczeń lub obronie przed roszczeniami kierowanymi wobec nas – art. 6 ust. 1 lit f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
 1. Komu udostępniamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe możemy udostępniać następującym kategoriom odbiorców:

 1. dostawcom usług, z których usług korzystamy przy przetwarzaniu Twoich danych. Dostawcy usług, którym przekazujemy Twoje dane osobowe podlegają naszym poleceniom co do celów i sposobów przetwarzania Twoich danych (występują w charakterze podmiotów przetwarzających) rozwijanie i utrzymywanie systemów informatycznych i serwisów internetowych, firmy IT,
 2. osobom przez nas upoważnionym – nasi pracownicy i współpracownicy, którzy mogą mieć dostęp do Twoich danych w związku z wykonywanymi obowiązkami,
 3. uprawnionym organom państwowym, które zwrócą się do nas o udostępnienie Twoich danych.
 4. Czy przekazujemy Twoje dane do państw trzecich?

Przez państwa trzecie należy rozumieć państwa spoza obszaru Unii Europejskiej oraz Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich tj. państw spoza Unii Europejskiej oraz Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

 • Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?

Twoje dane będą przetwarzane przez okres prowadzonej z Tobą korespondencji. Okres przetwarzania może zostać przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, w zakresie w jakim przetwarzanie Twoich danych będzie niezbędne do dochodzenia, ustalenia roszczeń bądź obrony przed roszczeniami kierowanymi w stosunku do nas.

W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie Twoich danych do celów marketingu bezpośrednio, Twoje dane będą przetwarzane do czasu cofnięcia udzielonej zgody bądź wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych we ww. celu.

 • Jakie prawa przysługują Ci w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych?

W związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych, umożliwiamy Ci realizację następujących, przysługujących Ci praw:

 1. dostępu do treści swoich danych oraz uzyskania kopii danych:

przysługuje Ci prawo do uzyskania potwierdzenia czy przetwarzamy Twoje dane osobowe, a jeśli ma to miejsce – jesteś uprawniony do uzyskania dostępu do nich ora ich kopii. Ponadto, masz prawo uzyskać informacje dotyczące w szczególności celu przetwarzania, kategorii przetwarzanych danych, informacji o odbiorcach, planowanym okresie przechowywania Twoich danych oraz przysługujących Ci prawach,

 1. sprostowania swoich danych:

jeśli Twoje dane, które przetwarzamy są nieprawidłowe, masz prawo żądania niezwłocznego sprostowania danych Ciebie dotyczących. Ponadto, w przypadku gdy posiadane przez nas dane są niekompletne, masz prawo żądania ich uzupełnienia,

 1. usunięcia swoich danych:

jeśli Twoje dane osobowe nie są już niezbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane lub wycofasz zgodę na ich przetwarzanie w zakresie, w jakim zgoda była udzielona, bądź wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych, a jednocześnie nie zachodzą nasze nadrzędne, prawnie uzasadnione interesy, a także w sytuacji, gdy uważasz, że przetwarzamy Twoje dane niezgodnie z prawem możesz żądać ich usunięcie w całości lub w części. Prawo to jednak nie dotyczy Twoich danych w zakresie, w jakim są niezbędne do dochodzenia, ustalenia lub obrony naszych roszczeń (w szczególności Twoje imię i nazwisko),

 1. ograniczenia przetwarzania danych:

jeżeli Twoim zdaniem mamy nieprawidłowe dane na Twój temat bądź przetwarzamy je bezpodstawnie lub nie chcesz, żebyśmy je usunęli, bo będą Ci potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, a także w okresie poprzedzającym wniesienie przez Ciebie sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych – możesz żądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie Twoich danych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania innych, uzgodnionych z Tobą działań,

 1. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych:

z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją, możesz w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych, jeśli przetwarzamy Twoje dane w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes (marketing bezpośredni),

 1. przenoszenia danych:

masz prawo uzyskać od nas w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe Ciebie dotyczące, które nam dostarczyłeś. Możesz też zlecić nam przekazanie tych danych bezpośrednio innemu podmiotowi, o ile będzie to technicznie możliwe,

 1. wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych):

jeśli uważasz, że przetwarzamy Twoje dane osobowe niezgodnie z prawem, przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych,

 1. cofnięcia udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych:

w każdej chwili masz prawo cofnąć udzieloną nam zgodę na przetwarzanie Twoich danych w zakresie, w jakim Twoja zgoda była wymagana. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonaliśmy na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem.

W przypadku skorzystania z przysługujących Ci, wskazanych powyżej praw, prosimy skieruj swój wniosek na adres e-mail: biuro@zbi.pl lub pisemnie na adres: Zakład Blacharsko – Izolacyjny Jan Witkowski z siedzibą w Gdańsku (80-554) ul. Śnieżna 2.

Jednocześnie informujemy, że dla Twojego bezpieczeństwa przed realizacją ww. praw mamy obowiązek zweryfikować Cię jako osobę, której dotyczą dane osobowe objęte wnioskiem.

Zgłoszone przez Ciebie żądanie rozpatrzymy bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie jednego miesiąca od dnia jego otrzymania. W razie potrzeby (z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę zgłoszonych żądań) możemy przedłużyć ten termin o kolejne dwa miesiące. W każdym przypadku w terminie miesiąca od otrzymania żądania, poinformujemy Cię o przedłużeniu terminu jego rozpatrzenia oraz przyczynie przedłużenia.

 1. W jaki sposób chronimy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe objęte są ochroną w toku całego procesu przetwarzania danych. Dane, które przesyłasz nam drogą elektroniczną są zabezpieczone ……….. Komputery, z których korzystamy podczas codziennej pracy posiadają odpowiednie zabezpieczenia informatyczne znacznie utrudniające dostęp do Twoich danych nieupoważnionych osobom.

Dostęp do Twoich danych osobowych posiadają wyłącznie imiennie upoważnione osoby. Ponadto na potrzeby związane z ochroną Twojej prywatności stosujemy i doskonalimy szereg środków technicznych i organizacyjnych, aby zapobiec przypadkom naruszenia ochrony danych osobowych.

Zapewniamy, aby dostawcy usług, z którymi współpracujemy zapewniali odpowiednie środki bezpieczeństwa gwarantujące odpowiednią ochronę Twoich danych osobowych.

 1. Czy Twoje dane są przetwarzane w sposób zautomatyzowany?

Nie przetwarzamy Twoich danych osobowych w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie zautomatyzowanego profilowania.

 1. Pliki cookies:

W związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną, możemy gromadzić Twoje dane za pośrednictwem takich technologii jak pliki cookies, które umożliwiają identyfikację przeglądarki lub urządzenia. O tym w jaki sposób korzystamy z opisanej powyżej technologii dowiesz się z odrębnego dokumentu poświęconego Plikom cookies.

 • Dodatkowe informacje:

Jesteśmy uprawnieni do zmiany niniejszej Polityki lub wprowadzenia nowej Polityki. Zmiana lub wprowadzenie nowej Polityki zostanie podana do Twojej wiadomości poprzez zamieszczenie informacji w tym zakresie na naszej stronie internetowej www.zbi.pl.

W przypadku wprowadzenia istotnych zmian niniejszej Polityki, możemy poinformować Cię również w drodze wiadomości przesłanej na wskazany przez Ciebie adres e-mail.