KLAUZULA INFORMACYJNA

 1. Administrator Danych Osobowych:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych), informujemy, że Administratorem Twoich danych osobowych jest – Zakład Blacharsko – Izolacyjny Jan Witkowski z siedzibą w Gdańsku (80-554) ul. Śnieżna 2 (dalej: „Administrator” lub „ZBI”). Administrator umożliwia kontakt w następującej formie:

 1. listownie na adres: Zakład Blacharsko-Izolacyjny Jan Witkowski ul. Śnieżna 2, 80-554 Gdańsk,
 2. na adres e-mail: biuro@zbi.pl ,
 3. telefonicznie: +48 58 522 00 90.
 1. Kategorie przetwarzanych danych osobowych:

W ramach prowadzonej działalności gospodarczej przetwarzamy następujące kategorie danych osobowych dotyczące osób fizycznych będących:

 1. klientami ZBI,
 2. potencjalnymi klientami,
 3. dostawcami usług,
 4. wspólnikami, pracownikami, zleceniobiorcami, przedstawicielami, pełnomocnikami, prokurentami oraz osobami reprezentującymi klientów oraz dostawców usług (w tym również spółek prawa handlowego).
 • Zakres przetwarzanych danych osobowych:

W ramach wskazanych powyżej kategorii danych osobowych ZBI może przetwarzać wskazany poniżej zakres danych osobowych. W odniesieniu do:

 1. klientów: imię i nazwisko, firma, siedziba, NIP, REGON, adres korespondencyjny, nr telefonu oraz adres e-mail,
 2. potencjalnych klientów: imię, nazwisko, adres e-mail lub nr telefonu,
 3. dostawców usług: imię i nazwisko, firma, siedziba, NIP, REGON, nr rachunku bankowego, nr telefonu oraz adres -mail,
 4. wspólników, pracowników, zleceniobiorców, przedstawicieli, pełnomocników, prokurentów oraz osób reprezentujących klientów/dostawców usług (w tym również spółek prawa handlowego): imię, nazwisko, służbowe dane kontaktowe (adres e-mail oraz nr telefonu) oraz zajmowane stanowisko. W przypadku pełnomocników lub prokurentów ponadto dane zamieszczone w udzielonym pełnomocnictwie bądź uchwale o powołaniu prokurenta.

Podanie danych osobowych określonych powyżej jest dobrowolne, lecz niezbędne dla celów zawarcia oraz realizacji zawartej z nami umowy bądź złożenia przez Ciebie zamówienia towaru lub usługi, a także współpracy pomiędzy klientem/dostawcą usługi a ZBI. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości wykonania przez ZBI działań określonych w niniejszej informacji, w tym w szczególności zawarcia i realizacji umowy oraz wystawienia faktury VAT.

W przypadku danych zawartych w formularzu kontaktowym udostępnionym na naszej stronie internetowej, podanie danych osobowych w postaci imienia, nazwiska oraz adresu e-mail jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do skorzystania przez Ciebie ze ww. formy kontaktu, za wyjątkiem danych dotyczących nr telefonu, którego podanie nie jest niezbędne. Niepodanie danych oznaczonych jako obligatoryjne skutkowało będzie niemożliwością udzielenia przez nas odpowiedzi na zgłoszenie wysłane przez Ciebie za pośrednictwem elektronicznego formularza kontaktowego.

 1. Cel przetwarzania danych osobowych:

Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na zgłoszenie przesłane przez Ciebie za pośrednictwem zamieszczonego na stronie formularza kontaktowego, realizacji zamówień, współpracy przy sprzedaży bądź zakupie towarów lub usług, wystawiania faktur VAT lub innych dokumentów wymaganych przepisami prawa, prowadzenia dokumentacji księgowej, obsługi zgłoszeń reklamacyjnych, utrzymywania z Tobą kontaktu w ramach współpracy, odpowiedzi na Twoje zgłoszenia lub zapytania, prowadzenia marketingu usług własnych oraz zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia poprzez stosownie monitoringu wizyjnego na terenie naszego zakładu.

 1. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych:

Podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych jest:

 1. realizacja zawartej z nami umowy (a także podejmowanie czynności zmierzających do jej zawarcia) bądź złożonego przez Ciebie zamówienia oraz obsługa procedury reklamacyjnej – 6 ust. 1 lit b) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych,
 2. nasz obowiązek prawny polegający w szczególności na wystawianiu faktur VAT lub innego dokumentu wymaganego przepisami prawa, prowadzeniu oraz archiwizacji dokumentacji księgowej – art. 6 ust. 1 lit c) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych,
 3. nasz prawnie uzasadniony interes polegający na prowadzeniu marketingu usług własnych, udzielaniu odpowiedzi na Twoje zgłoszenia bądź zapytania, kontakcie z klientami oraz dostawcami usług, weryfikacji klientów oraz dostawców usług w rejestrach publicznych, stosowaniu monitoringu wizyjnego na terenie zakładu, dochodzeniu roszczeń lub obronie przed roszczeniami kierowany wobec nas w związku ze świadczonymi usługami- art. 6 ust. 1 lit f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
 1. Pozyskiwanie danych osobowych z innych źródeł:

Twoje dane osobowe mogą być przez nas pozyskiwane z publicznie dostępnych źródeł, w szczególności z rejestru przedsiębiorców CEIDG lub Krajowego Rejestru Sądowego, w celu weryfikacji  podanych przez Ciebie informacji. Zakres przetwarzanych danych będzie w takim przypadku ograniczony do danych dostępnych publicznie we ww. rejestrach. Możemy również pozyskiwać Twoje dane osobowe od podmiotów, w których jesteś zatrudniony, z którymi współpracujesz na podstawie umów cywilnoprawnych lub które reprezentujesz. Zakres przetwarzanych danych obejmie w takim przypadku informacje konieczne do realizacji zawartej z nami umowy lub realizacji złożonego zamówienia, w tym w szczególności: Twoje imię i nazwisko, zajmowane stanowisko oraz służbowe dane kontaktowe (adres e-mail oraz nr telefonu).

 • Udostępnianie danych osobowych:

Dane osobowe przetwarzane w ramach świadczonych przez nas usług będą udostępniane naszym pracownikom, którzy mogą mieć dostęp do Twoich danych w związku z wykonywanymi obowiązkami, naszym dostawcom, którym zlecamy usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych, w tym w szczególności: podmiotom świadczącym usługi IT, dostawcom systemów informatycznych, dostawcom usług kurierskich, firmom spedycyjnym i transportowym oraz podmiotowi świadczącemu usługi windykacyjne. Określone powyżej podmioty przetwarzają Twoje dane w imieniu i na rzecz ZBI, a także w zakresie określonym przez ZBI i niezbędnym do wykonywania obowiązków wynikających z umów wiążących ww. podmioty z ZBI.

Ponadto, Twoje dane mogą być udostępniane organom lub instytucjom upoważnionym na mocy obowiązującego prawa  (np. Policja, Prokuratura, sądy, organ nadzorczy – PUODO) oraz instytucjom prowadzącym działalność płatniczą (w szczególności bankom).

Twoje dane osobowe udostępnione nam w związku z korzystaniem z naszych usług, nie będą przekazywane do państw trzecich tj. państw spoza Unii Europejskiej oraz Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

 • Okres przetwarzania danych osobowych:

Okres przetwarzania i przechowywania Twoich danych osobowych uzależniony jest od celu przetwarzania i kształtuje się następująco:

 1. do celu realizacji zawartych umów (w tym złożenia zamówienia towaru lub usługi) – dane osobowe będą przetwarzane przez okres trwania zawartej z nami umowy (w tym okres realizowanego zamówienia), z zastrzeżeniem lit d) poniżej,
 2. do celu utrzymywania z Tobą kontaktu – dane osobowe będą przetwarzane przez okres trwania zawartej z nami umowy (w tym okres realizowanego zamówienia), a także przez okres wymiany korespondencji związanej ze złożonym przez Ciebie zapytaniem lub ofertą (w tym za pośrednictwem formularza kontaktowego),
 3. do celu związanego ze stosowaniem przez nas monitoringu wizyjnego – dane osobowe (w postaci Twojego wizerunku) będą przetwarzane i przechowywane przez okres nieprzekraczający 3 miesięcy od dnia nagrania. W przypadku, w którym nagrania obrazu stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa lub uznamy, że mogą one stanowić dowód w postępowaniu, termin określony w zdaniu poprzedzającym ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia tego postępowania,
 4. do celu archiwizowania danych – dane osobowe będą przetwarzane przez okres wynikający z obowiązujących przepisów prawa (co do zasady okres 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku).

Niezależnie od powyższych okresów, Twoje dane mogą być przetwarzane przez ZBI przez okres przedawnienia roszczeń tj. nie dłużej niż 10 lat od dnia zdarzenia skutkującego powstanie roszczenia.

 1. Prawa związane z przetwarzaniem przez ZBI danych osobowych:

ZBI umożliwia Ci skorzystanie z poniższych praw:

 1. dostępu do treści danych – jesteś uprawniony do uzyskania dostępu do swoich danych osobowych oraz uzyskania ich kopii. Ponadto, przysługuje Ci prawo uzyskania informacji dotyczących w szczególności celu przetwarzania, kategorii przetwarzanych danych, informacji o odbiorcach, planowanym okresie przechowywania Twoich danych oraz przysługujących Ci prawach,
 2. sprostowania danych – jeśli Twoje dane, które przetwarzamy są nieprawidłowe, przysługuje Ci prawo żądania niezwłocznego sprostowania danych Ciebie dotyczących. Ponadto, w przypadku gdy posiadane przez nas dane są niekompletne, przysługuje Ci prawo żądania ich uzupełnienia,
 3. usunięcia danych – jeśli Twoje dane osobowe nie są już niezbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane bądź wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania danych, a jednocześnie nie zachodzą nasze nadrzędne, prawnie uzasadnione interesy, a także w sytuacji, gdy uznasz, że przetwarzamy Twoje dane niezgodnie z prawem, przysługuje Ci prawo żądania ich usunięcie w całości lub w części. Prawo to jednak nie dotyczy danych w zakresie, w jakim są niezbędne do dochodzenia, ustalenia lub obrony naszych roszczeń bądź wywiązania się przez nas z prawnego obowiązku ich przetwarzania lub przechowywania wynikającego z obowiązującego prawa,
 4. ograniczenia przetwarzania danych – jeżeli Twoim zdaniem mamy nieprawidłowe dane na Twój temat bądź przetwarzamy je bezpodstawnie lub nie chcesz, żebyśmy je usunęli, bo będą Ci potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, a także w okresie poprzedzającym wniesienie przez Ciebie sprzeciwu wobec przetwarzania danych – przysługuje Ci prawo żądania, abyśmy ograniczyli przetwarzanie danych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania innych, uzgodnionych z Tobą działań. Pomimo skorzystania ze wskazanego powyżej prawa, możemy przetwarzać Twoje dane w przypadku ustalenia, dochodzenia lub obrony przysługujących nam roszczeń.
 5. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych – z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją, możesz w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych, jeśli przetwarzamy je w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes,
 6. wniesienia skargi do organu nadzorczego– jeśli uznasz, że przetwarzamy Twoje dane osobowe niezgodnie z prawem, przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do krajowego organu nadzorczego, którym jest obecnie Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

W przypadku skorzystania ze wskazanych powyżej praw, prosimy o skierowanie wniosku na adres e-mail: biuro@zbi.pl lub kontakt telefoniczny: +48 58 522 00 90. Jednocześnie informujemy, że wskazane powyżej prawa nie są bezwzględne i nie znajdą zastosowania w każdym przypadku przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych.

Informujemy ponadto, że przed realizacją ww. praw mamy obowiązek zweryfikować osobę występującą z żądaniem, jako podmiot, którego dotyczą dane osobowe objęte wnioskiem.

 1. Zmiana treści klauzuli informacyjnej:

Jesteśmy uprawnieni do zmiany niniejszej Klauzuli informacyjnej. Zmiana Klauzuli informacyjnej zostanie podana do Twojej wiadomości poprzez zamieszczenie na naszej stronie internetowej www.zbi.pl oraz w sposób zwyczajowo przyjęty przez ZBI w kontaktach z klientami oraz dostawcami usług, w tym w szczególności za pośrednictwem wiadomości e-mail.